Miasto Poznań podpisało ofertę kontraktu na ciepły dom

6 marca 2023 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkania.

Miasto Poznań podpisało umowę o podwójne finansowanie. Przedstawiciel Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w regionie poznańskim. Aleksandra Durkowska, Wiceprezes Zarządu, Mariusz Wiśniewski – I Zastępca Prezydenta oraz Bartosz Huss – III Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

Prezes i Piotr Husejko – Skarbnik Miasta Poznania, Pani Magdalena Żmuda, Dyrektor Wydziału Klimatu i Środowiska. Departament Klimatu i Środowiska koordynuje nabór wniosków, ocenę, kontraktowanie z obywatelami oraz regulację dotacji. Obecnie opracowywane są dokumenty niezbędne do uruchomienia programu. Oferowana kwota to 4.025.000 zł.

cele programu

Szklarnia to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz redukcja emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i zwiększenie efektywności energetycznej domów wielorodzinnych.

Rodzaje misji, na które będą przyznawane dotacje

Obsługiwane są następujące zadania:

1. Podstawowe środki i zmiany przy pracy ze źródłami ciepła na paliwo stałe, które nie spełniają minimalnych wymagań kategorii 5:

 • podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • gazowy kocioł kondensacyjny,
 • Termiczny,
 • pompa ciepła powietrze-woda,
 • powietrzna pompa ciepła,
 • Kocioł na pellet drzewny o wysokim standardzie,

2. Zajęcia dodatkowe to:

 • Demontaż czy coś
 • Demontaż urządzeń gazowych,
 • Kupno, sprzedaż i montaż systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • Wymienić okna i drzwi zewnętrzne

Wydatki kwalifikowane w ramach programu obejmują również przygotowanie dokumentacji projektowej.

beneficjant

Osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z własności lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym lub ograniczone prawo rzeczowe, o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 120 000 zł, realizująca projekt będący przedsięwzięciem finansowanym ze środków joint venture. Jeżeli dochody pochodzą z więcej niż jednego źródła, dochody te należy zsumować, a łączna kwota nie może przekraczać tej kwoty. ilość.

kwota dotacji

Poziom dofinansowania dla beneficjenta podstawowego uzależniony jest od dochodów beneficjenta lub członka rodziny i ustalany jest według następujących stawek:

 • Podstawowy – fundusz pokrywa do 30% kosztów wymiany kominka lub okien i drzwi, maksymalnie do kwoty 15 000 zł, jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie wspólne w domu jednorodzinnym nie posiada rocznych dochodów. . przekraczać 120 000 zł,
 • Także – jeśli dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1673 zł lub dochód na osobę w gospodarstwie domowym wielodzietnym nie przekracza 2342 zł, fundusz pokryje do 60% kosztów – można otrzymać nawet do 25 tys. nosić zł,
 • Maksymalnie – jeśli dochód na osobę nie przekracza 900 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego lub 1260 zł w przypadku gospodarstwa wielodzietnego, fundusz pokryje do 90% wydatków, maksymalnie 37 500 zł.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej: (etykieta: Ciepłe Mieszkanie) oraz na stronie poznańskiego WFOŞiGW:  www.wfosgw.poznan.pl

O terminie otwarcia ofert poinformujemy w programie „Komfortowe mieszkanie”.